YÖNETİM

 

Müslüm ÖZER

Personel Daire Başkanı
(Görev Tanımı İçin Tıklayın.)

(0414) 318 3026

mozer@harran.edu.tr
 

 

 

Adı Soyadı

Telefon   e-mail
     

 

Akademik Şube Müdürü
(Görev Tanımı İçin Tıklayın.)

 

 

     

Aynur DAM

 Sicil Şube Müdürü
(Görev Tanımı İçin Tıklayın.)

(0414) 318 30 91
aynurdam@harran.edu.tr

     

Mehmet Emin ARSLAN
Akademik Tayin Şube Müdürü
(Görev Tanımı İçin Tıklayınız)

(0414) 318 30 89
meminbank@harran.edu.tr

 

   

Fevzi TATMAZ
Tahakkuk Şube Müdürü
​(Görev Tanımı İçin  Tıklayın.)

(0414) 318 30 95
tahakuk@harran.edu.tr

 

   

Ayşegül MUTLU
İdari Şube Müdürü
(Görev Tanımı için Tıklayın.)

(0414) 318 30 88
aersoz@harran.edu.tr

     
 
 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

* Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek

 

* Üniversitenin insan gücü ve kariyer planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak

 

* Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

 

* Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak

 

* İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak

 

* Her yıl Maliye Bakanlığı'nca tahsis edilen geçici işçilere ait vize işlemlerini yürütmek

 

* Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek

 

* Daire Başkanlığı'na ait birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek

 

* Bağlı birimlerin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek

 

* Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari

  tedbirler konusunda Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak

 

* Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlemesini sağlamak

 

* Daire Başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek

 

* Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek

 

* Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak

 

* Daire Başkanlığı personelinin sicil raporlarını düzenlemek

 

* Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreterlik Makamına önerilerde bulunmak

 

* Şube Müdürlerince verilen yıllık izinleri onaylamak

 

* Daire Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek

 

* Amirlerin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

 

* Personel Daire Başkanı, görev alanına giren konulardan dolayı Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur

 
     


 

BAŞKANLIK ÖZEL KALEMİ

 

Adı Soyadı

Telefon   e-mail

(Görev Tanımı İçin Tıklayınız)

(0414) 318 30 26

 

 

 
     
 
 

ÖZEL KALEM (SEKRETERLİK) SUNULAN HİZMETLER

 

* Bağlı bulunduğu amir ve amirleriyle görüşme isteminde bulunan kişi veya grupların randevularını düzenlemek,

 

* Telefon görüşmelerini düzenli bir şekilde yürütmek,

 

* Toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili amire iletmek,

 

* Amirleri tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kişilere iletmek,

 

* İmza veya havale edilip işi biten yazı ,evrak ve dosyaları zamanında kayıt defterine kaydettikten sonra  ilgili şubelere göndermek,

 

* Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak,

 

* Sekreterlik bürosu ve amirlere ait odalarda ki demirbaş ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak,

 

* Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

 

* Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.