İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müslüm ÖZER
İdari Şube Müdürü
 
(0414) 318 30 87
mozer@harran.edu.tr
 
 
  Adı Soyadı Telefon   e-mail
     
Ahmet KARATAŞ
Bilgisayar İşletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2262
akaratas@harran.edu.tr
 
     
Süleyman GERGER
Bilgisayar İşletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2460
sgerger@harran.edu.tr 
     
Neval DEMİR
Şef
(0414) 318 30 88
n.demir@harran.edu.tr
     
Ayşegül MUTLU
Bilgisayar İşletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2411
aersoz@harran.edu.tr
     
Emine BOZANER
Bilgisayar İşletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2057
etekatlı@harran.edu.tr
 
      İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
* Açıktan atama izni ve atama işlemleri
 
* Naklen atama işlemlerinin yapılması
 
* Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılan Atamalar;
 
           a)İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı ile Bildirilen İlgiliden Atanmaya Esas Evrakların İstenilmesi ve İncelenmesi
 
           b)Atama Onayının Hazırlanması
 
           c)Göreve Başlayan Personelin Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bildirilmesi 
 
* 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanunla eklenen Ek 1.maddesine Göre Hazırlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük Uyarınca Yapılan Atamalar
 
           a)Atamaya Esas Evrakların İstenilmesi ve İncelenmesi
 
           b)Atama Onayının Hazırlanması
 
* Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişleri yapılarak özlük dosyalarının tutulması
 
* Üniversitemiz emrinde görev yapan idari personelin her ay toplu olarak kademe ve derece terfilerini yapmak
 
* Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi
 
* Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması
 
* Aday memurlarının asaletlerinin tasdikine ilişkin işlemler yapılması
 
* İdari personelin Emekli Sandığından emeklilik sicil numaralarını Bilgisayar ortamında almak
 
* İdari Personelin kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması
 
* İdari Personelin her yıl dolu-boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili kadroların tenkis-tahsis işlemlerinin yapılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına,
 
 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı ile yazışmalar yapmak
 
* İdari Personelin Bütçe Kanunu’na göre her üç ayda dolu ve boş kadro durumlarının Maliye Bakanlığı’na Bilgisayar ortamında bildirilmesi
 
* İdari Personelin Her ay kadro durumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi
 
* 657 S.K.nun 53 maddesi Uyarınca Çıkarılan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Yapılan
  Atama işlemlerini yapmak
 
* İdari Personel olarak görev yapan sakat ve eski hükümlülerin istihdam durumunun her üç ayda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi
 
* idari personelin 657 sayılı Yasaya ve 2547 sayılı Yasanın 13/b maddesine tabi görevlendirmelerin yapılması
 
* İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi
 
* İdari personelin “hususi pasaport” yazışmalarının yapılması
 
* İdari personelin askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması
 
* İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması
 
* Üniversitemiz bünyesinde 4/B Sözleşmeli Memur olarak görev yapan personelin işlemlerinin yapılması
 
* Üniversitemiz bünyesinde Sürekli İşçi olarak görev yapan personelin işlemlerinin yapılması
 
* Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Üniversitemiz emrinde görev
yapmakta olan personelin Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili müracaatları kabul etme, Eğitim düzenleme ve sınav yaparak sonucunda atama işlemlerini yürütmek
 
* İdari personelin izinlerinin (Yıllık,Mazeret,Sağlık) takip edilmesi
 
* İdari personelin 657 S.DMK’nun 37. ve 64. maddeleri gereğince Olumlu sicilden dolayı terfileri yapmak
 
* İdari personelin Disiplin ceza işlemlerini takip etmek,  Disiplin cezası alanları YÖK’e bildirmek
 
* Sigorta ve Bağ-Kur ‘da geçen hizmetlerin ilgili kurumlardan istenerek mükteseplerine saydırılarak emekli sandığına gönderilip, ve dosyalarında saklanılması işlemlerini yapmak
 
* İdari personelin Emeklilik işlemlerini yapmak
 
* İdari personel servisine gelen idari personel ile ilgili tüm gelen ve giden yazılara cevap vermek
 
* İdari personelin bir üst öğrenim bitirmelerinde emsal tutularak intibaklarını yapmak
 
* İdari Personele Hizmet Cetveli çıkarmak. ( Bilgisayar Destekli)
 
* İdari personelin İstatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi
 
* İdari Personelin Faaliyet Raporlarının hazırlanması
 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-istifa işlemleri
 
* Daire Başkanının vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi