MEVZUATLAR
A KANUNLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2- 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
3- 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
4- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
5- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
6- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
7- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
8- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
9- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
10- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
11- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
12- 4857 Sayılı İş Kanunu
13- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
14- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
15- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
16- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
17- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun
18- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
19- 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
20- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
21- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
22- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
23- 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
24- 6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
25- 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
26- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
B CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
1- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 1)
2- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 2)
3- Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 3)
4- Bakanlıklara Bağlı İlgili ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi (Kararname No: 4)
5- Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 10)
6- Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 11)
7- Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 13)
8- Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler İle Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 25)
C KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
1- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(190)
2- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
3- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4- 375 Sayılı KHK (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması,Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)
5- 667 Sayılı KHK
6- 668 Sayılı KHK
7- 669 Sayılı KHK
8- 670 Sayılı KHK
9- 671 Sayılı KHK
10- 672 Sayılı KHK
11- 673 Sayılı KHK
12- 674 Sayılı KHK
13- 675 Sayılı KHK
14- 676 Sayılı KHK
15- 677 Sayılı KHK
16- 678 Sayılı KHK
17- 679 Sayılı KHK
18- 680 Sayılı KHK
19- 681 Sayılı KHK
20- 682 Sayılı KHK
21- 683 Sayılı KHK
22- 684 Sayılı KHK
23- 685 Sayılı KHK
24- 686 Sayılı KHK
25- 687 Sayılı KHK
26- 688 Sayılı KHK
27- 689 Sayılı KHK
28- 690 Sayılı KHK
29- 691 Sayılı KHK
30- 692 Sayılı KHK
31- 693 Sayılı KHK
32- 694 Sayılı KHK
33- 695 Sayılı KHK
34- 696 Sayılı KHK
35- 697 Sayılı KHK
36- 698 Sayılı KHK
37- 699 Sayılı KHK
38- 700 Sayılı KHK
39- 701 Sayılı KHK
40- 702 Sayılı KHK
41- 703 Sayılı KHK
D YÖNETMELİKLER
1- Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
2- Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
3- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
4- Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
5- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
7- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
8- Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
9- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10- Doçentlik Yönetmeliği
11- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
12- Elektronik Tebligat Yönetmeliği
13- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
14- Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik
16- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
17- Kadro İhdası Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
18- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
19- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi,Çekilme Bildirimlerinin Şekli,İçeriği,Tutulacak Defterlerin Şekli,İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
21- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
23- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
24- Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
25- Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği
26- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
27- Mali Hizmetler Uzmalığı Yönetmeliği
28- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
29- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30- Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
31- Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
32- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
33- Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
34- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
35- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
36- Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
37- Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
38- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli VE 2829 Sayılı Kanun’un Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik
39- Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
40- Terörle Mücadele Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik
41- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
42- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
43- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
44- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
45- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
46- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
47- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
48- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
49- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
50- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
51- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
E  YÖNERGELER
1- Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
2- Harran Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
3- Harran Üniversitesi İşçi Personele Ait İşyeri Disiplin Yönergesi
F  GENELGELER
1- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri
2- Gizli Yazılar (E-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi)
3- Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
4- Personel İşlemleri İle İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
G  USUL VE ESASLAR
1- Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller
2- Askeralma Kanunu Uygulama Esasları
3- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
4- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar
5- Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurtdışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar
6- Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar
7- 4B Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
8- Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
H TEBLİĞLER
1- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 142)
2- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 148)
3- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 150)
4- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 160)
5- Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No 2)
6- Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No 4)
7- Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No 5)
8- Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No 6)
9- Harcırah Kanunu Genel Tebliğ (Seri No 40)
10- Devlet Memurları Genel Tebliğler(BUMKO)
11- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ
12- Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliğ (Seri No:6) 
I GÖRÜŞLER (YÖK/DPB/Diğer Kurumlar)
1- Asgari Norm Kadro Uygulaması Hakkında
2- Boşalan Kadrolar Rektörlüğe Çekilmesi Hakkında
3- Eski Hükümlü, Özürlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Muafiyeti Hakkında
4- Öğretim Elemanı Kadrolarına Atama İşlemleri 18.09.2018 tarih ve E.70616 sayılı YÖK yazısı
5- TÖMER TIPDİL Eşdeğerlik YÖK Görüşü
6- ALES Puan Türü Hakkında
7- Uzmanlık ve Muafiyet Alanları (Sınav-Tecrübe) Hakkında
8- Kamu Görevinden Çıkarma Teklifleri Hakkında
9- Üst Öğrenim Hakkında (Sondaj Teknolojisi)
10- Üst Yönetici Kadrosuna 5 Yıl Hizmet Süresine Göre Atanması Hakkında
11- 4B Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenilememesi Hakkında
12- Ödül Başarı Belgesinin Verilmesi Hakkında
13- YÖK Yabancı Uyruklu Olup da Türk Vatandaşı Olanların Durumu
14- Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı
15- Yüksekokul Kapatılması
İ ASGARİ ÖLÇÜTLER (ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN)
1- Öğrenci Alımı için Öğretim Elemanının Tamamlanması Hakkında
2- MYO Öğrenci Alımı Kriterleri
3- Eğitim Öğretime Başlanması İçin Gerekli Olan Asgari Ölçütler
4- Asgari Ölçütler Diş Fakültesi
5- Asgari Ölçütler Eczacılık
6- Asgari Ölçütler Mühendislik
7- Asgari Ölçütler Sağlık Alanları
8- Asgari Ölçütler Tıp Fakültesi
K SENDİKA
1- 2020 KİK Ekim Toplantı Tutanağı
2- 2019 KİK Kasım Toplantı Tutanağı
3- 2019 KİK Mayıs Toplantı Tutanağı
4- 2018 KİK Kasım Toplantı Tutanağı
5- 2018 KİK Mayıs Toplantı Tutanağı
6- 2017 KİK Kasım Toplantı Tutanağı
7- 2017 KİK Mayıs Toplantı Tutanağı
8- 2016 KİK Kasım Toplantı Tutanağı
9- 2016 KİK Mayıs Toplantı Tutanağı
L İZİNLER
1. Devlet Memurlarının İzin Hakları
2. Refakat İznine Dair Raporda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
M DİSİPLİN SORUŞTURMALARI REHBERİ